USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział X - Rada Społeczno-Ekonomiczna

Artykuł 61: Skład

 1. Rada Społeczno-Ekonomiczna składa się z osiemnastu (18) członków zjednoczonej Federacji wybranych przez Najwyższe Zgromadzenie.
 2. Sześciu (6) członków Rady Społeczno-Ekonomicznej jest wybieranych na każdej sesji na okres trzech (3) sesji, za wyjątkiem sytuacji opisanej w paragrafie 3. Ustępujący członek może zostać wybrany bezpośrednio na następną kadencję.
 3. Podczas pierwszych wyborów wybieranych jest osiemnastu (18) członków Rady Społeczno-Ekonomicznej. Po pierwszej (1) sesji upływa kadencja sześciu (6) członków, po drugiej (2) sesji upływa kadencja sześciu (6) innych członków, zgodnie z ustaleniami Najwyższego Zgromadzenia.
 4. Każdy członek Rady Społeczno-Ekonomicznej posiada jednego (1) przedstawiciela.

Artykuł 62: Funkcje i uprawnienia

 1. Rada Społeczno-Ekonomiczna może inicjować lub przeprowadzać studia oraz przedstawiać raporty w związku z dziedzinami ekonomicznymi, socjalnymi, kulturalnymi, edukacyjnymi, zdrowotnymi oraz powiązanych z nimi, a także przekazywać zalecenia w związku z nimi Najwyższemu Zgromadzeniu, członkom zjednoczonej Federacji oraz zainteresowanym wyspecjalizowanym organom.
 2. Rada Społeczno-Ekonomiczna może przekazywać zalecenia w celu ustanowienia powszechnego szacunku i respektowania praw inteligentnych form życia oraz podstawowych wolności dla wszystkich.
 3. Rada Społeczno-Ekonomiczna może przygotowywać projekty przepisów i działań nakazane przez zjednoczoną Federację.
 4. Rada Społeczno-Ekonomiczna może przygotowywać projekty przepisów i działań w celu przedstawienia Najwyższemu Zgromadzeniu w sprawach leżących w jej kompetencjach.
 5. Rada Społeczno-Ekonomiczna może zwoływać, zgodnie z przepisami nałożonymi przez zjednoczoną Federację, międzyplanetarne konferencje w sprawach leżących w jej kompetencjach.

Artykuł 63

 1. Rada Społeczno-Ekonomiczna może zawierać porozumienia z jakimkolwiek organem opisanym w artykule 57, określając warunki, na których wymieniony organ nawiąże stosunki ze zjednoczoną Federacją. Takie umowy podlegają zatwierdzeniu przez Najwyższe Zgromadzenie.
 2. Rada Społeczno-Ekonomiczna koordynuje działania wyspecjalizowanych organów poprzez konsultacje z nimi oraz przekazywanie zaleceń im, Najwyższemu Zgromadzeniu i członkom Zjednoczonej Federacji.

Artykuł 64

Rada Społeczno-Ekonomiczna może podjąć stosowne kroki, aby uzyskać sprawozdania od wyspecjalizowanych organów. Może także porozumieć się z członkami zjednoczonej Federacji i z wyspecjalizowanymi organami w sprawie uzyskiwania sprawozdań o czynnościach podjętych w celu wykonania własnych zaleceń oraz zaleceń Najwyższego Zgromadzenia w sprawach leżących w kompetencji Rady Społeczno-Ekonomicznej.

Artykuł 65

Rada Społeczno-Ekonomiczna może dostarczać informacji Radzie Federacji oraz pomaga Radzie Federacji na jej prośbę.

Artykuł 66

 1. Rada Społeczno-Ekonomiczna wykonuje funkcje, jakie leżą w jej kompetencjach w związku z wykonywaniem zaleceń Najwyższego Zgromadzenia.
 2. Może także, za zgodą Najwyższego Zgromadzenia, wykonywać prace na rzecz członków zjednoczonej Federacji na ich prośbę lub może być do nich przydzielone przez Najwyższe Zgromadzenie.

Artykuł 67: Głosowanie

 1. Każdy członek Rady Społeczno-Ekonomicznej posiada jeden (1) głos.
 2. Decyzje Rady Społeczno-Ekonomicznej podejmowane są większością głosów członków obecnych i głosujących.

Artykuł 68: Procedury

Rada Społeczno-Ekonomiczna ustanawia komisje w dziedzinach społecznych i ekonomicznych oraz w celu propagowania praw inteligentnych form życia, a także inne komisje, które mogą być potrzebne do wypełniania jej funkcji.

Artykuł 69

Rada Społeczno-Ekonomiczna powinna zaprosić członka zjednoczonej Federacji do udziału, bez prawa głosu, w swych obradach w sprawach szczególnie dotyczących tego członka.

Artykuł 70

Rada Społeczno-Ekonomiczna może porozumieć się z wyspecjalizowanymi organami w celu reprezentowania ich, bez prawa głosu, w swych obradach i obradach komisji ustanowionych przez nią, a także w celu reprezentowania Rady Społeczno-Ekonomicznej na obradach wyspecjalizowanych organów.

Artykuł 71

Rada Społeczno-Ekonomiczna może zawrzeć stosowne porozumienia z pozarządowymi i ogólnoplanetarnymi organizacjami, których polem działania są sprawy należące do jej kompetencji. Takie porozumienia mogą być zawarte po konsultacjach z zainteresowanymi członkami zjednoczonej Federacji.

Artykuł 72

 1. Rada Społeczno-Ekonomiczna przyjmuje swoje własne przepisy proceduralne, łącznie ze sposobem wyboru swego dyrektora.
 2. Rada Społeczno-Ekonomiczna spotyka się tak często, jak to jest wymagane przez jej przepisy, które powinny zawierać możliwość zwołania posiedzenia na wniosek większości jej członków.


  << poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

  Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!