USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XII - Międzyplanetarny system powierniczy

Artykuł 75

Zjednoczona Federacja ustanawia pod swoim kierownictwem międzyplanetarny system powierniczy dla administrowania i nadzorowania regionów, które mogłyby być włączone do Federacji na mocy późniejszych oddzielnych porozumień. Takie regiony są w dalszej części nazywane regionami powierniczymi.

Artykuł 76

Podstawowe zadania systemu powierniczego, zgodnie z celami i zasadami zjednoczonej Federacji opisanymi w tych federacyjnych artykułach, to:

 1. umacnianie międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.
 2. popieranie postępu politycznego, ekonomicznego, socjalnego i edukacyjnego mieszkańców regionów powierniczych, oraz ich stopniowego rozwoju w kierunku samorządności lub niepodległości, stosownie do szczególnych warunków każdego regionu i jego inteligentnych form życia, w sposób zgodny z warunkami porozumienia powierniczego.
 3. popieranie i propagowanie szacunku dla praw inteligentnych form życia oraz podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, język lub religię oraz wspieranie uznania współzależności wszystkich inteligentnych form życia w galaktyce.
 4. zapewnienie równego traktowania w kwestiach społecznych, ekonomicznych i handlowych wszystkich członków zjednoczonej Federacji i ich obywateli, oraz równego traktowania tych ostatnich w wymierzaniu sprawiedliwości bez szkody dla powyższych celów, podlegając warunkom zawartym w artykule 80.

Artykuł 77

 1. System powierniczy ma zastosowanie do regionów w następujących kategoriach:
  1. regiony obecnie znajdujące się pod mandatem.
  2. regiony, które mogą zostać odłączone od obcych systemów społecznych w rezultacie międzyplanetarnej wojny.
  3. regiony dobrowolnie poddane powiernictwu przez systemy społeczne odpowiedzialne za ich administrację.
 2. Sprawą późniejszych porozumień będzie, które regiony opisane w powyższych kategoriach będą poddane systemowi powierniczemu i na jakich warunkach.

Artykuł 78

System powierniczy nie powinien być stosowany do regionów, które stały się członkami Zjednoczonej Federacji Planet, ponieważ stosunki miedzy nimi opierają się na szacunku dla zasady suwerennej równości.

Artykuł 79

Warunki powiernictwa dla każdego regionu, który ma być poddany systemowi powierniczemu, włączając jakiekolwiek zmiany lub poprawki, są ustalane przez systemy społeczne bezpośrednio zainteresowane, łącznie z mocarstwem mandatowym w przypadku regionów znajdujących się pod mandatem członka zjednoczonej Federacji i zatwierdzane zgodnie z artykułami 83 i 85.

Artykuł 80

 1. Z wyjątkiem postanowień zawartych w oddzielnych porozumieniach powierniczych na mocy artykułów 77, 79 i 81, poddających każdy region systemowi powierniczemu, dopóki takie porozumienie nie zostanie zawarte, nic w niniejszym rozdziale nie może być interpretowane jako zmieniające w jakikolwiek sposób prawa któregokolwiek systemu społecznego lub którejkolwiek inteligentnej formy życia lub tez warunki istniejących porozumień, w których członkowie zjednoczonej Federacji mogą być stronami.
 2. Paragraf 1 tego artykułu nie może być interpretowany jako dający podstawę do opóźnień lub odraczania negocjacji oraz zawierania porozumień mających na celu poddanie regionów mandatowych i innych systemowi powierniczemu, zgodnie z artykułem 77.

Artykuł 81

Porozumienia powiernicze w każdym przypadku powinny zawierać warunki, na których region powierniczy będzie administrowany oraz wyznaczać władzę, która będzie administrować regionem powierniczym. Taką władzą, w dalszej części nazywaną władzą administracyjną, może być jeden lub więcej systemów społecznych bądź też zjednoczona Federacja.

Artykuł 82

W porozumieniu powierniczym może być wyznaczony obszar lub obszary strategiczne, które mogą obejmować część lub całość regionu powierniczego, co do którego odnosi się to porozumienie, bez szkody dla jakiegokolwiek specjalnego porozumienia lub porozumień zawartych zgodnie z artykułem 43.

Artykuł 83

 1. Wszystkie funkcje zjednoczonej Federacji odnośnie obszarów strategicznych, włączając zgodę na warunki porozumień powierniczych oraz ich późniejszych zmian i poprawek, wykonywane są przez Radę Federacji.
 2. Podstawowe zadania, wyznaczone w artykule 76, mają zastosowanie także dla inteligentnych form życia każdego obszaru strategicznego.
 3. Rada Federacji, podlegając warunkom porozumień powierniczych i bez szkody dla bezpieczeństwa, korzysta z pomocy Rady Powierniczej w wykonywaniu tych funkcji zjednoczonej Federacji w związku z systemem powierniczym odnoszących się do spraw politycznych, ekonomicznych, socjalnych i edukacyjnych na obszarach strategicznych.

Artykuł 84

Obowiązkiem władzy administracyjnej jest zapewnienie, że region powierniczy odgrywa swą rolę w utrzymywaniu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa. W tym celu władza administracyjna może użyć sił ochotniczych, urządzeń i pomocy z regionu powierniczego przy wykonywaniu zobowiązań wobec Rady Federacji oraz dla celów obrony, utrzymania prawa i porządku w regionie powierniczym.

Artykuł 85

Funkcje zjednoczonej Federacji odnośnie porozumień powierniczych dla wszystkich regionów nie uznanych za strategiczne, włączając zatwierdzanie warunków porozumień powierniczych, ich zmiany i poprawki, są wykonywane przez Najwyższe Zgromadzenie.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!