USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XVI - Inne warunki

Artykuł 102

  1. Każdy traktat i każde międzyplanetarne porozumienie, które zawarł którykolwiek członek zjednoczonej Federacji po wejściu w życie tych federacyjnych artykułów powinien być możliwie jak najszybciej zarejestrowany w Sekretariacie i przez niego opublikowany.
  2. Żadna ze stron jakiegokolwiek traktatu lub międzyplanetarnego porozumienia, które nie zostało zarejestrowane w zgodzie z paragrafem 1 tego artykułu, nie może powoływać się na niego przed żadnym organem zjednoczonej Federacji.

Artykuł 103

W przypadku sprzeczności pomiędzy obowiązkami członków zjednoczonej Federacji wynikającymi z tych federacyjnych artykułów a ich obowiązkami wynikającymi z innych międzyplanetarnych porozumień, ważniejsze są obowiązki wynikające z tych federacyjnych artykułów.

Artykuł 104

Zjednoczona Federacja cieszy się na terytorium każdego ze swych członków takimi kompetencjami prawnymi, jakie mogą być potrzebne dla wykonywania jej funkcji i wypełniania jej celów.

Artykuł 105

  1. Zjednoczona Federacja cieszy się na terytorium każdego ze swych członków takimi przywilejami i immunitetami, jakie są potrzebne dla wypełniania jej celów.
  2. Przedstawiciele członków zjednoczonej Federacji i urzędnicy organizacji podobnie cieszą się takimi przywilejami i immunitetami, jakie są potrzebne do niezależnego wykonywania ich funkcji w związku z organizacją.
  3. Najwyższe Zgromadzenie może przekazywać zalecenia mające na celu ustalenie szczegółów wykonywania paragrafów 1 i 2 niniejszego artykułu lub może proponować konwencje członkom zjednoczonej Federacji w tym celu.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!