USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział XVII - Przejściowe ustalenia w sferze bezpieczeństwa

Artykuł 106

  1. Do czasu wejścia w życie specjalnych porozumień, o których mowa w artykule 43, które w opinii Rady Federacji umożliwiają rozpoczęcie wykonywania jej obowiązków zawartych w artykule 42, strony deklaracji Federacyjnej konsultują się miedzy sobą i innymi członkami zjednoczonej Federacji z myślą o takiej wspólnej akcji w imieniu organizacji, jaka może być potrzebna w celu utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.
  2. Żaden z tych federacyjnych artykułów nie unieważnia lub wyklucza akcji w stosunku do jakiegokolwiek systemu społecznego, który był przeciwnikiem któregokolwiek z sygnatariuszy tych federacyjnych artykułów, podjętej lub zatwierdzonej w wyniku tej wojny przez rząd odpowiedzialny za taką akcję.

Artykuł 107

Poprawki do niniejszych federacyjnych artykułów wchodzą w życie dla wszystkich członków zjednoczonej Federacji, kiedy zostaną uchwalone przez dwie trzecie (2/3) głosów członków Najwyższego Zgromadzenia i ratyfikowane zgodnie z odpowiednimi ustawami przez dwie trzecie (2/3) członków zjednoczonej Federacji, włączając wszystkich członków stałych Rady Federacji.

Artykuł 108

  1. Ogólna konferencja członków zjednoczonej Federacji w celu rewizji niniejszych federacyjnych artykułów może zostać zwołana w czasie i miejscu ustalonym przez dwie trzecie (2/3) głosów członków Najwyższego Zgromadzenia oraz poprzez głosy którychkolwiek siedmiu (7) członków Rady Federacji. Każdy członek zjednoczonej Federacji posiada na konferencji jeden (1) głos.
  2. Każda zmiana niniejszych federacyjnych artykułów zalecona przez dwie trzecie (2/3) głosów uczestników konferencji wchodzi w życie po jej ratyfikacji zgodnie z odpowiednimi ustawami przez dwie trzecie (2/3) członków zjednoczonej Federacji, włączając wszystkich członków stałych Rady Federacji.
  3. Jeśli taka konferencja nie odbędzie się przed dziesiątą regularną sesją Najwyższego Zgromadzenia po wejściu w życie tych federacyjnych artykułów, propozycja zwołania takiej konferencji powinna zostać umieszczona w programie obrad tej sesji Najwyższego Zgromadzenia, a konferencja zostanie zwołana, jeśli zostanie uchwalona większością głosów członków Najwyższego Zgromadzenia i glosami którychkolwiek siedmiu (7) członków Rady Federacji.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!