USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział IV - Najwyższe Zgromadzenie

Artykuł 9: Skład

Najwyższe Zgromadzenie składa się z przedstawicieli wszystkich członków Zjednoczonej Federacji Planet. Każdy z członków jest uprawniony do posiadania najwyżej pięciu (5) reprezentantów w tym gremium.

Artykuł 10: Funkcje i uprawnienia

Najwyższe Zgromadzenie może omawiać jakiekolwiek kwestie dotyczące jakiejkolwiek sytuacji w ramach tych federacyjnych artykułów lub odnoszących się do uprawnień i funkcjonowania któregokolwiek z organów uwzględnionych w niniejszych federacyjnych artykułach oraz, z wyjątkiem sytuacji opisanej w artykule 12, może przekazywać zalecenia członkom lub Radzie Federacji, bądź też obu, w jakiejkolwiek takiej kwestii lub sprawie.

Artykuł 11

 1. Najwyższe Zgromadzenie może rozpatrywać ogólne zasady współpracy w utrzymywaniu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa, włączając rozbrojenie i regulację zbrojeń, oraz może przekazywać zalecenia co do tych zasad członkom lub Radzie Federacji, bądź też obu.
 2. Najwyższe Zgromadzenie może omawiać wszelkie kwestie odnoszące się do utrzymania ogólnogalaktycznego pokoju i bezpieczeństwa przedstawione na jego forum przez jakiegokolwiek członka, Radę Federacji lub system społeczny nie będący członkiem Federacji zgodnie z paragrafem 2 artykułu 35 i, z wyjątkiem sytuacji opisanej w artykule 12, może przekazywać zalecenia w jakiejkolwiek takiej kwestii członkom, Radzie Federacji lub apelującemu systemowi społecznemu, bądź też wszystkim z nich. Każda taka kwestia, przy której niezbędne okaże się podjęcie działań, powinna być skierowana przez Najwyższe Zgromadzenie do Rady Federacji albo przed albo po dyskusji.
 3. Najwyższe Zgromadzenie może poddać szczególnej uwadze Rady Federacji sytuacje, które mogą doprowadzić do zagrożenia międzyplanetarnego i ogólnogalaktycznego pokoju i bezpieczeństwa.
 4. Uprawnienia Najwyższego Zgromadzenia ustanowione w tym artykule nie ograniczają treści artykułu 10.

Artykuł 12

 1. Kiedy Rada Federacji wykonuje funkcje przypisane jej przez te federacyjne artykuły w związku z jakimkolwiek sporem bądź sytuacją, Najwyższe Zgromadzenie nie powinno przekazywać zaleceń co do tego sporu bądź sytuacji, o ile nie zostanie poproszone o nie przez Radę Federacji.
 2. Prezydent, za zgodą Rady Federacji, powinien informować Najwyższe Zgromadzenie na każdej sesji o wszelkich kwestiach dotyczących utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa, które są przedmiotem dyskusji w Radzie Federacji, a także powinien informować Najwyższe Zgromadzenie, bądź też członków, kiedy Najwyższe Zgromadzenie nie obraduje, kiedy tylko Rada Federacji zakończy debatę w jakiejkolwiek takiej sprawie.

Artykuł 13

 1. Najwyższe Zgromadzenie powinno zapoczątkować studia oraz przekazywać swe zalecenia w celu:
  1. popierania międzyplanetarnej współpracy na polu politycznym i pobudzania rozwoju międzyplanetarnego prawa i jego kodyfikacji
  2. popierania międzyplanetarnej współpracy ekonomicznej, socjalnej, kulturalnej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz pomoc w uświadomieniu sobie praw inteligentnych form życia oraz podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na pochodzenie, płeć, język i religię.
 2. Dalsze obowiązki, funkcje i uprawnienia Najwyższego Zgromadzenia w związku z kwestiami wymienionymi w powyższym paragrafie 1(B) są zawarte w rozdziałach IX i X.

Artykuł 14

Podlegając warunkom zawartym w artykule 12 Najwyższe Zgromadzenie może rekomendować środki mające na celu pokojowe rozwiązanie jakiejkolwiek sytuacji, bez względu na jej źródło, która może zmniejszyć ogólny dobrobyt lub osłabić przyjazne stosunki pomiędzy planetami, włączając sytuacje wynikające z naruszenia warunków zawartych w niniejszych federacyjnych artykułach ustalających cele i zasady istnienia Zjednoczonej Federacji Planet.

Artykuł 15

 1. Najwyższe Zgromadzenie powinno otrzymywać i rozpatrywać regularne i specjalne sprawozdania od Rady Federacji; zawierają one bilans środków, które w celu utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa podjęła lub zamierza podjąć Rada Federacji.
 2. Najwyższe Zgromadzenie powinno otrzymywać i rozpatrywać sprawozdania od innych organów zjednoczonej Federacji w uzgodnionych regularnych terminach.

Artykuł 16

Najwyższe Zgromadzenie wykonuje takie funkcje w ogólnogalaktycznym powiernictwie jak jest to opisane w rozdziałach XII i XIII, włączając w to zgodę na porozumienia powiernicze dla obszarów, które nie są wyznaczone jako strategiczne.

Artykuł 17

 1. Najwyższe Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza budżet Zjednoczonej Federacji Planet.
 2. Wydatki Zjednoczonej Federacji Planet są ponoszone przez członków w wysokości ustalonej przez Najwyższe Zgromadzenie.
 3. Najwyższe Zgromadzenie rozpatruje i zatwierdza wszelkie porozumienia finansowe i budżetowe z wyspecjalizowanymi organami wymienionymi w artykule 57 oraz kontroluje budżety tychże wyspecjalizowanych organów z możliwością przekazywania swych zaleceń zainteresowanym organom.
 4. Dochody i wydatki zjednoczonej Federacji powinny być przyjmowane i wydawane we wspólnej międzyplanetarnej walucie - kredycie federacyjnym. Wspólny międzyplanetarny kredyt niniejszym staje się oficjalnym środkiem płatniczym w obrębie terytorium objętego wspólną eksploracją.

Artykuł 18: Głosowanie

 1. Każdy członek Najwyższego Zgromadzenia posiada jeden (1) głos.
 2. Decyzje Najwyższego Zgromadzenia w najważniejszych sprawach są podejmowane większością dwóch trzecich (2/3) głosów członków obecnych i głosujących. Zalicza się do nich: zalecenia w związku z utrzymaniem międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa, wybór niestałych członków Rady Federacji, wybór członków Rady Powierniczej zgodnie z paragrafem 1(c) artykułu 86, przyjęcie nowych członków do Federacji, zawieszenie w prawach i przywilejach wynikających z członkostwa; odebranie członkostwa, sprawy związane z działaniem systemu powierniczego oraz kwestie budżetowe.
 3. Pozostałe decyzje, włącznie z określeniem dodatkowych kategorii decyzji podejmowanych większością dwóch trzecich (2/3) głosów, podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych i głosujących.

Artykuł 19

Członek zjednoczonej Federacji, który zalega z płatnością swych finansowych zobowiązań w stosunku do Federacji nie posiada prawa głosu w Najwyższym Zgromadzeniu, jeśli suma jego zaległości jest równa bądź przekracza równowartość wkładów należnych z poprzednich dwóch okresów płatniczych. Najwyższe Zgromadzenie może jednak zezwolić zalegającemu na głosowanie, jeśli przekonane jest, że zwłoka w zapłacie spowodowana jest czynnikami niezależnymi od zalegającego.

Artykuł 20: Procedury

Najwyższe Zgromadzenie obraduje na regularnych okresowych posiedzeniach oraz na specjalnych sesjach, kiedy tylko okażą się potrzebne. Specjalne posiedzenia są zwoływane przez Prezydenta na prośbę Rady Federacji lub większości członków zjednoczonej Federacji.

Artykuł 21

Najwyższe Zgromadzenie przyjmuje swoje własne przepisy proceduralne. Na każdym posiedzeniu wybiera swego przewodniczącego.

Artykuł 22

Najwyższe Zgromadzenie może ustanowić dodatkowe podrzędne organy, jeśli okaże się to potrzebne do sprawnego wykonywania jego funkcji.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!