USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział V - Rada Federacji

Artykuł 23: Skład

 1. Rada Federacji składa się z jedenastu (11) członków zjednoczonej Federacji. Zjednoczone Narody Ziemi, Planetarna Konfederacja 40 Eridani, Zjednoczone Planety 61 Cygni, Gwiezdne Imperium Epsilon Indii i Konkordium Planet Alfa Centauri są stałymi członkami Rady Federacji. Najwyższe Zgromadzenie wybiera sześciu (6) innych członków zjednoczonej Federacji na niestałych członków Rady Federacji, w pierwszej kolejności ze względu na wkład członków w utrzymanie międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa, ze względu na inne cele Federacji oraz sprawiedliwy podział geogalaktyczny.
 2. Niestali członkowie Rady Federacji są wybierani na okres dwóch (2) sesji. Podczas pierwszych wyborów członków niestałych, troje (3) jest wybieranych na okres jednej (1) sesji. Ustępujący członek nie może zostać wybrany bezpośrednio na następną kadencję.

Artykuł 24: Funkcje i uprawnienia

 1. Aby zapewnić natychmiastowe i skuteczne działanie Zjednoczonej Federacji Planet, jej członkowie przekazują Radzie Federacji obowiązek utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa i oświadczają, że wszelkie czynności wykonywane przez Radę Federacji w myśl tego obowiązku są przeprowadzane w ich imieniu.
 2. Wypełnianie tychże obowiązków przez Radę Federacji powinno następować w zgodzie z celami i zasadami zjednoczonej Federacji. Uprawnienia przyznane Radzie Federacji dla wykonywania tych obowiązków są wymienione w rozdziałach VI, VII, VIII i XII.
 3. Rada Federacji składa regularne i, w razie potrzeby, specjalne sprawozdania ze swoich prac Najwyższemu Zgromadzeniu.

Artykuł 25

Członkowie zjednoczonej Federacji zgadzają się na przyjmowanie i wykonywanie postanowień Rady Federacji zgodnie z tymi federacyjnymi artykułami.

Artykuł 26

Aby przyczynić się do ustanowienia i utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa z jak najmniejszą zmianą dla federacyjnych form życia i wielkości ekonomicznych zasobów przeznaczonych na zbrojenia, Rada Federacji jest odpowiedzialna za opracowywanie, wraz z personelem Głównego Dowództwa Gwiezdnej Floty opisanym w artykule 47, i przedłożenie członkom zjednoczonej Federacji planów ustanowienia systemu kontroli zbrojeń.

Artykuł 27: Głosowanie

 1. Każdy członek Rady Federacji posiada jeden (1) głos.
 2. Decyzje Rady Federacji dotyczące spraw formalnych podejmowane są siedmioma (7) zgodnymi głosami.
 3. Decyzje Rady Federacji dotyczące wszelkich innych spraw podejmowane są siedmioma (7) zgodnymi głosami, wliczając w to jednocześnie głosy stałych członków, pod warunkiem, że w postanowieniach dotyczących spraw zawartych w rozdziale VI i paragrafie 3 artykułu 52 strona sporu powstrzyma się od głosowania.

Artykuł 28: Procedura

 1. Rada Federacji jest tak zorganizowana, aby mogła funkcjonować permanentnie. W tym celu każdy członek Rady Federacji powinien być ciągle reprezentowany w siedzibie Federacji.
 2. Rada Federacji odbywa okresowe posiedzenia, na których każdy z jej członków, jeśli tego chce, mógłby być reprezentowany przez członka rządu lub innego specjalnie wyznaczonego przedstawiciela.
 3. Rada Federacji może odbywać spotkania także w innych miejscach niż siedziba Federacji, jeśli w jej ocenie ułatwi jej to pracę.
Artykuł 29

Rada Federacji może ustanowić dodatkowe podrzędne organy, jeśli okaże się to potrzebne do sprawnego wykonywania jej funkcji.

Artykuł 30

Rada Federacji przyjmuje swoje własne przepisy proceduralne, łącznie ze sposobem wyboru przewodniczącego.

Artykuł 31

Każdy członek zjednoczonej Federacji, który nie jest zarazem członkiem Rady Federacji, może uczestniczyć, bez prawa głosu, w debatach na forum Rady Federacji w sprawach, które według opinii Rady Federacji wpływają na interesy tego członka.

Artykuł 32

Każdy członek zjednoczonej Federacji, który nie jest zarazem członkiem Rady Federacji, lub jakikolwiek system społeczny nie będący członkiem Zjednoczonej Federacji Planet, jeśli jest stroną sporu rozważanego na forum Rady Federacji, powinien zostać zaproszony do uczestniczenia, bez prawa głosu, w dyskusji odnośnie tego sporu. Rada Federacji powinna ustanowić specjalne warunki uczestnictwa systemu społecznego, który nie jest członkiem Zjednoczonej Federacji Planet.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!