USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział VI - Pokojowe rozstrzyganie sporów

Artykuł 33

  1. Strony jakiegokolwiek sporu, którego kontynuacja może zagrozić utrzymaniu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa, powinny przede wszystkim szukać jego rozwiązania na drodze negocjacji, mediacji, pojednawstwa, arbitrażu, sądowego rozstrzygnięcia, odwołania się do regionalnych organów bądź porozumień lub innymi pokojowymi środkami według własnego wyboru.
  2. Rada Federacji powinna, kiedy okaże się to niezbędne, wezwać strony do rozwiązania sporu tymi właśnie środkami.

Artykuł 34

Rada Federacji może badać każdy spór lub sytuację, które mogą prowadzić do międzyplanetarnych tarć lub wywołać spór, aby określić, czy kontynuacja tego sporu lub utrzymywanie się tej sytuacji może zagrozić utrzymaniu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.

Artykuł 35

  1. Każdy członek zjednoczonej Federacji może podnieść na forum Rady Federacji lub Najwyższego Zgromadzenia każdy spór bądź sytuację, która spełnia warunki opisane w artykule 34.
  2. System społeczny, który nie jest członkiem Zjednoczonej Federacji Planet, może podnieść na forum Rady Federacji lub Najwyższego Zgromadzenia spór, którego jest stroną, jeśli tylko zobowiąże się z góry do pokojowego rozwiązania sporu na zasadach zawartych w tych federacyjnych artykułach.
  3. Postępowanie Najwyższego Zgromadzenia w związku ze sprawami wniesionymi na jego forum w myśl tego artykułu podlega warunkom zawartym w artykułach 11 i 12.

Artykuł 36

  1. Rada Federacji może, na każdym etapie sporu o znamionach opisanych w artykule 33 lub sytuacji o takiej naturze, zalecać procedury lub odpowiednie metody jego rozwiązania.
  2. Rada Federacji powinna wziąć pod uwagę wszelkie procedury rozwiązania sporu, które zostały już przyjęte przez strony sporu.
  3. Przy przekazywaniu zaleceń w myśl tego artykułu Rada Federacji powinna także wziąć pod uwagę, że spory zgodne z prawem powinny być z reguły przekazywane Międzyplanetarnemu Sądowi Najwyższemu zgodnie z warunkami zawartymi w statucie Sądu.

Artykuł 37

  1. Strony sporu o znamionach opisanych w artykule 33 powinny skierować jego rozpatrzenie do Rady Federacji, kiedy zawiodą próby rozwiązania go za pomocą środków opisanych w tymże artykule.
  2. Jeśli Rada Federacji uzna, że kontynuacja sporu zagraża utrzymaniu międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa, może albo podjąć działania na podstawie artykule 36 albo zalecić warunki, jakie będzie uważać za stosowne.

Artykuł 38

Respektując warunki zawarte w artykułach 33-37 Rada Federacji może, na prośbę wszystkich stron sporu, przekazać zalecenia stronom sporu mając na celu pokojowe rozstrzygniecie tegoż sporu.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!