USS Phoenix
Logo
 Artykuły Federacji
Rozdział VII - Działania w związku z zagrożeniem dla pokoju, zakłóceniem pokoju i aktami agresji

Artykuł 39

Rada Federacji określa istnienie jakichkolwiek zagrożeń dla pokoju, zakłóceń pokoju i aktów agresji i w związku z tym przekazuje zalecenia co do utrzymania lub przywrócenia międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.

Artykuł 40

Aby zapobiec pogorszeniu sytuacji, Rada Federacji może wezwać zainteresowane strony do stosowania się do takich tymczasowych środków, jakie uzna za potrzebne lub wskazane. Takie tymczasowe środki powinny respektować prawa, roszczenia lub stanowisko zainteresowanych stron. Rada Federacji powinna wziąć pod uwagę wszystkie niepowodzenia co do stosowania tychże tymczasowych środków.

Artykuł 41

Rada Federacji decyduje, jakie środki bez użycia sił zbrojnych będą potrzebne, aby wprowadzić w życie jej decyzje i może wezwać członków zjednoczonej Federacji do stosowania takich środków. Mogą one obejmować częściowe lub całkowite zerwanie stosunków ekonomicznych, międzyplanetarnych transmisji i podroży kosmicznych oraz zerwanie stosunków dyplomatycznych.

Artykuł 42

Kiedy Rada Federacji uzna, że środki użyte na podstawie artykułu 41 będą niedostateczne, bądź też okazały się niewystarczające, może podjąć działania za pomocą sił zbrojnych, które okażą się potrzebne dla utrzymania lub przywrócenia międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa. Takie działania obejmują demonstracje, blokady i inne operacje wspólnych sił pokojowych Gwiezdnej Floty.

Artykuł 43

Wszyscy członkowie zjednoczonej Federacji zobowiązani niniejszymi artykułami do utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa zgadzają się udostępnić Gwiezdnej Flocie, na wezwanie Rady Federacji, siły zbrojne, pomoc i urządzenia, a także prawo przelotu potrzebne dla utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.

Artykuł 44

Kiedy Rada Federacji zdecyduje się użyć siły, powinna, przed wezwaniem niereprezentowanego w jej składzie członka do udostępnienia sił zbrojnych w myśl wypełnienia zobowiązań zawartych w artykule 43, zaprosić tegoż członka do uczestniczenia w decyzji Rady Federacji odnośnie użycia kontyngentu sił zbrojnych tegoż członka.

Artykuł 45

Aby umożliwić zjednoczonej Federacji podjęcie natychmiastowych działań militarnych, wszyscy zdolni do tego członkowie powinni przydzielić kontyngenty swych sił zbrojnych do Gwiezdnej Floty jako siły utrzymywania pokoju Zjednoczonej Federacji Planet. Wszystkie przydzielone kontyngenty na czas ich przydziału ślubują wiarę i lojalność Zjednoczonej Federacji Planet oraz ochronę celów i zasad niniejszych federacyjnych artykułów.

Artykuł 46

Plany wykorzystania sił zbrojnych Gwiezdnej Floty są przygotowywane przez Radę Federacji z pomocą Komitetu Sztabu Wojskowego Dowództwa Gwiezdnej Floty.

Artykuł 47

  1. W strukturze Gwiezdnej Floty powinien zostać utworzony Komitet Sztabu Wojskowego w celu doradzania i pomagania Radzie Federacji we wszelkich sprawach odnoszących się do militarnych potrzeb zjednoczonej Federacji dla utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.
  2. Komitet Sztabu Wojskowego składa się z szefów sztabów stałych członków Rady Federacji lub ich reprezentantów. Każdy członek zjednoczonej Federacji może zostać zaproszony do reprezentacji w Komitecie Sztabu Wojskowego, kiedy decyzja wymaga udziału tegoż członka w jego pracach.
  3. Komitet Sztabu Wojskowego za pozwoleniem Rady Federacji ustanawia Gwiezdną Flotę jako siły zbrojne Zjednoczonej Federacji Planet służące do utrzymywania pokoju. Jest także odpowiedzialny za założenie i utrzymywanie wszystkich urządzeń i placówek Gwiezdnej Floty, włączając w to uzbrojone statki, bazy gwiezdne i placówki szkoleniowe.
  4. Komitet Sztabu Wojskowego jest odpowiedzialny przed Radą Federacji za strategiczne kierowanie siłami Gwiezdnej Floty oraz siłami zbrojnymi członków, kiedy jest to potrzebne dla utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa.

Artykuł 48

Działania związane z wykonywaniem decyzji Rady Federacji w zakresie utrzymywania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa są wykonywane przez Gwiezdną Flotę siłami odpowiednimi do określonej akcji.

Artykuł 49

Członkowie zjednoczonej Federacji powinni udzielać sobie wzajemnej pomocy w wypełnianiu decyzji Rady Federacji oraz pomagać Gwiezdnej Flocie w wykonywaniu jej obowiązków.

Artykuł 50

Jeśli przeciwko jakiejkolwiek planecie zostały podjęte przez Radę Federacji prewencyjne lub egzekwujące działania, wszystkie inne planety, zarówno członkowie zjednoczonej Federacji jak i nie, które wskutek tego staja przed ekonomicznymi problemami mają prawo konsultować się z Radą Federacji co do rozwiązania ich problemów.

Artykuł 51

Żaden z tych federacyjnych artykułów nie umniejsza podstawowego prawa do indywidualnej lub zbiorowej obrony przed zbrojnym atakiem na członka zjednoczonej Federacji, zanim Rada Federacji nie podejmie środków potrzebnych do utrzymania międzyplanetarnego pokoju i bezpieczeństwa oraz Gwiezdna Flota nie wkroczy do akcji. Środki podjęte przez członków zjednoczonej Federacji w celu samoobrony powinny być niezwłocznie zgłoszone Radzie Federacji.


<< poprzedni  spis rozdziałów  następny >>

Artykuły Federacji przysłał Jacek Morawski.© Copyright 2001-2009 by USS Phoenix Team.   Dołącz sidebar Mozilli.   Konfiguruj wygląd.
Część materiałów na tej stronie pochodzi z oryginalnego serwisu USS Solaris za wiedzą i zgodą autorów.
Star Trek, Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager oraz Enterprise to zastrzeżone znaki towarowe Paramount Pictures.

Pobierz Firefoksa!